AIR LAB / LAB AWYR

air lab1

Air Lab – creating new perspectives

Air Lab is a new digital project focused on the potential of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), exploring the terrain of the Black Mountains from the sky, through a programme of training events and workshops. Artists, creative technologists and environmental organisations will work together to increase skills and knowledge, experiment and network in a spirit of peer-to-peer learning and collaboration.

Air Lab will take place in Crickhowell during November and includes:

 

 

Air Lab Generator – Monday 13th November

A one-day event in which artists, technologists and environmental partners come together to develop project ideas and create a shared vision, using UAVs to explore the Black Mountains topography.

Bursaries of £130 each are available for up to 8 x Wales based artists to attend. Deadline for applications: Monday 9th October

Full details.

 

Stories from Above – Monday 6th + Saturday 11th November

A professional development course for emerging artists to gain valuable training from experienced practitioners to design creative projects with young people.

FREE. Includes a contribution to travel expenses.  Deadline for applications: Monday 9th October

Full details

 

Understanding Drones – Saturday 25th November

A day-long workshop providing access to the latest drone technology, delivered by the University of South Wales.

£130 per person, including lunch

 

Above the Radar – Monday 27th November

A professional training day for artists, filmmakers and writers to develop scripts, storyboards, filming and editing techniques in relation to sky-orientated filmmaking.

£60 per person, including lunch

 

Air Lab is devised by Associate Producer, Dr Emma Posey, founder and Creative Director of bloc
For details of the full programme and to register for a place contact:
Rebecca Spooner, Creative Director
e: rebecca@artsalivewales.org.uk t:01873 811579

 

Air Lab is supported by the Arts Council of Wales

ACW_logo_CMYK_portrait-430x241

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lab Awyr -Creu safbwyntiau newydd

Prosiect newydd digidol yw Lab Awyr sy’n canolbwyntio ar botensial cerbydau awyrol di-griw, UAV, i archwilio tirwedd y Mynydd Du o’r awyr, drwy raglen o ddigwyddiadau a gweithdai hyfforddi. Bydd artistiaid, technolegwyr creadigol a sefydliadau amgylcheddol yn cydweithio i gynyddu sgiliau a gwybodaeth, arbrofi a rhwydwaith yn ysbryd dysgu a chydweithio cyfoed wrth gyfoed.

Bydd Lab Awyr yn digwydd yng Nghrucywel yn ystod mis Tachwedd a bydd yn cynnwys:

 

 

Generadur Lab Awyr – Dydd Llun 13 Tach

Digwyddiad un dydd pan fo artistiaid, technolegwyr a phartneriaid amgylcheddol yn dod ynghyd i ddatblygu syniadau prosiect a chreu gweledigaeth a rennir, gan ddefnyddio UAV i archwilio topograffi y Mynydd Du.

Mae bwrsariaetgau o £130 y person at gael 8 o artistiaid o Gymru I fynychu’r cwrs.

Dyddiad cau ymgeisio: Dydd Llun 9 Hydref

Lawrlwythwch fanylion llawn: Air Lab Generator bursary applicationCYMRAEG

 

Straeon oddi fry – Dydd Llu 6 a Dydd Sad 11 Tach

Cwrs datblygu proffesiynol ar gyfer artistiaid sy’n dod i’r amlwg i gael hyfforddiant gwerthfawr oddi wrth ymarferwyr profiadol i ddylunio prosiectau creadigol gyda phobl ifanc.

AM DDIM. Yn cynnwys cyfraniad at gostau teithio.  Dyddiad cau ymgeisio: Dydd Llun 9 Hydref

Lawrlwythwch fanylion llawnAir Lab Stories from Above application

 

Deall Dronau – Dydd Sad 25 Tach 

Gweithdy diwrnod o hyd yn rhoi mynediad at dechnoleg ddiweddaraf dronau, yng ngofal Prifysgol De Cymru.

£130 y person, yn cynnwys cinio

 

Uwch ben y Radar – Dydd Llu 27 Tach

diwrnod hyfforddi proffesiynol ar gyfer artistiaid, gwneuthurwyr ffilm ac awduron i ddatblygu sgriptiau, byrddau stori a thechnegau golygu mewn perthynas a gwneud ffilmiau o’r awyr.

£60 y person, yn cynnwys cinio

 

Caiff Lab Awyr ei ddyfeisio gan y Cyfarwyddwr Cysylltiol, Dr Emma Posey, sylfaenydd a Chyfarwyddwr Creadigol bloc 
Am fanylion o’r rhaglen lawn ac i gofrestru  cysylltwch â:
Rebecca Spooner, Cyfarwyddwr Creadigol
e: rebecca@artsalivewales.org.uk Ff: 01873 811579

Caiff Lab Awyr ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru

ACW_logo_CMYK_portrait-430x241

Current Projects

News