OPPORTUNITY: Criw Celf Project Manager

 

CRIW CELF PROJECT MANAGER

ARTS ALIVE WALES
Old School, Brecon Road, Crickhowell, Powys, NP8 1DG

Closing date Monday 23 January 2017 at 5pm

Arts Alive Wales wish to appoint a freelance Project Manager for Criw Celf South Powys to manage and evaluate 2017 provision.  The appointment is key to successful project delivery, and will ensure that we meet the project’s objectives to extend opportunity to Powys students aged 11 to 19 years with talent and interest in the visual arts.  The Project Manager will attend all Criw Celf South Powys sessions as well as undertaking the planning, coordination and evaluation of all activity. The successful applicant will be a creative and dynamic person, and a brilliant communicator with strong presentational skills, able to advocate successfully for the project and on behalf of Arts Alive Wales.

Rate of Pay – total Fee: £6,800

(Fee includes admin costs; contribution to travel costs in accordance with AAW policy for freelance staff)

Contract Date: 1 February 2017 to 30 September 2017.

We anticipate an average commitment of one day per week.  The project manager must attend all Criw Celf South Powys activity.  For confirmed dates, please see application pack.

Download an application pack: project-manager-criw-celf-application-pack

Or email info@artsalivewales.org.uk

To apply email a CV and Covering Letter, explaining why you are interested in the role and how you meet the requirements of the Person Specification: info@artsalivewales.org.uk

 

Only electronic applications will be accepted.

For more information or to discuss the post, contact Creative Director, Rebecca Spooner on 01873 811579.

The deadline for applications is 5pm on Monday 23 January 2017.  Applicants must be available for interview on Tuesday 31 January 2017, which will take place at Arts Alive Wales’ Crickhowell venue.

 

——————————

 

RHEOLWR PROSIECT CRIW CELF

ARTS ALIVE WALES
Yr Hen Ysgol, Heol Aberhonddu, Crucywel, Powys, NP8 1DG

Dyddiad cau dydd Llun 23 Ionawr 2017 am 5pm

Dymuna Arts Alive Wales benodi Rheolwr Prosiect ar gyfer Criw Celf De Powys i reoli a gwerthuso darpariaeth 2017. Mae’r penodiad yn allweddol i gyflenwi’r prosiect yn llwyddiannus, a sicrhau ein bod yn bodloni amcanion y prosiect i ehangu cyfle ym Mhowys i ddisgyblion rhwng 11 ac 19 oed sydd â thalent a diddordeb yn y celfyddydau gweledol. Bydd y Rheolwr Prosiect yn mynychu holl sesiynau Criw Celf De Powys, yn ogystal ag ymgymryd â chynllunio, cydlynu a gwerthuso’r holl weithgarwch. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn berson creadigol a deinamig, ac yn gyfathrebwr disglair â sgiliau cyflwyno cryf, sydd yn gallu eirioli’n llwyddiannus ar ran y prosiect ac ar ran Arts Alive Wales.

Cyfradd Tâl – cyfanswm Ffi: £6,800

(Mae’r ffi yn cynnwys costau gweinyddu; cyfraniad at gostau teithio yn unol â pholisi AAW ar gyfer staff sy’n gweithio ar eu liwt eu hun)

Dyddiad Contract: 1 Chwefror 2017 tan 30 Medi 2017.

Rhagwelwn ymrwymiad sy’n gyfartaledd o un diwrnod yr wythnos. Rhaid i’r rheolwr prosiect fynychu holl weithgareddau Criw Celf De Powys. Gweler y pecyn ymgeisio ar gyfer y dyddiadau sydd wedi eu cadarnhau.

Lawrlwythwch becyn ymgeisio o: project-manager-criw-celf-application-pack

neu e-bostiwch info@artsalivewales.org.uk

Er mwyn ymgeisio e-bostiwch CV a Llythyr Eglurhaol i esbonio pam fod diddordeb gennych yn y rôl a sut yr ydych yn diwallu gofynion Manyleb y Person: info@artsalivewales.org.uk

 

Dim ond ceisiadau electronig a gaiff eu derbyn.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod y swydd, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Creadigol, Rebecca Spooner ar 01873 811579.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5pm ddydd Llun 23 Ionawr 2017. Rhaid i ymgeiswyr fod ar gael am gyfweliad ddydd Mawrth 31 Ionawr, a gynhelir yn lleoliad Crugywel, Arts Alive Wales.

Leave a Comment

News

Categories

What's On

Click a date to see details of events and classes

« Jul 2018 » loading...
M T W T F S S
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5